Hukuk ve Muhakemat Birimi
25 Aralık 2017

659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ile 07/03/2012 tarihli ve 28226 sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri muvacehesinde, Bakanlık ve 663 sayılı KHK ile oluşturulan bağlı kuruluşları (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) hakkındaki muhakemat hizmetlerinin etkili, verimli ve usul ekonomisine uygun şekilde yerine getirilmesi maksadıyla muhakemat hizmetlerinin müştereken yürütülmesi hususunun yasal dayanağı oluşturulmuş olup; bu husustaki uygulamaya dair usul ve esasların belirlenmesi amacıyla sırasıyla 2011/44, 2012/13 ve 2013/1 sayılı Bakanlığımız genelgeleri çıkarılmıştır. Bakanlık Olur'u ile 2013/1 sayılı son Genelgenin uygulama süresi 31/12/2017 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve tüzel kişilik sahibi bağlı kuruluşlarının muhakemat hizmetleri mevcut durumda Müdürlüğümüz Hukuk İşleri Birimi bünyesinde görevli avukatlar tarafından müştereken ifa edilmektedir.