İç Kontrol.
26 Ağustos 2021


İÇ KONTROL SİSTEMİ


İç Kontrol Tanım
İç Kontrol Amaçları
İç Kontrol Bileşenleri
İç Kontrol Broşür
Risk Nedir
Risk Yönetimi
Bakanlığımız Misyon ve Vizyonu
İç Kontrol Bilgilendirme Dosyası
İç Kontrol Bilgi Notu

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ETİK KURALLARI


Etik Sloganımız
Genel Etik Kurallar
Yönetim Kararlılık Beyanı


MEVZUAT


5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrolü Kanunu
Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
İç Kontrol Ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul Ve Esaslar
Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

2021-2022 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Taşra Teşkilatı Duyuru Yazısı

2021-2022 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Makam Onayı
2021-2022 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı


2021-2022 Kamu İç Kontrol Standartlarına UyumEylem Planı
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi
Kamu İç Kontrol Uyum Eylem Planı Rehberi Üst Yazı
İç Kontrol Rehberi
İş Akış Rehberi


SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT ŞEMASI


Teşkilat Şeması


İŞ SÜREÇLERİ VE PROSEDÜRLERİ

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı
Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı
Destek Hizmetleri Başkanlığı
Döner Sermaye Muhasebe Hizmetleri Birimi
Mali Hizmetler Birimi
Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü
İl Kalite Koordinatörlüğü
Hukuk ve Muhakemat Birimi
Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri Birimi