T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü ...

Güncelleme Tarihi: 25/12/2017 YÖNETİM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ERDAL_DIRGENCI.jpg

  Erdal DİRGENCİ
Yönetim Hizmetleri Şube Müdürü

 

 
BAĞLI BİRİMLER

*İnsan Kaynakları Birimi

*Disiplin Hukuk Birimi

*Yatırımlar Birimi

*İdari İşler Birimi

*Tahakkuk ve Mali İşler Birimi

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ

1. Müdürlük personelinin atama, nakil, sicil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek,

2. İlde insan gücünün planlanması ve uygulanması ile performans ölçütlerinin izlenerek değerlendirilmesi çalışmalarını yürütmek,

3. Personelin aday memurluk eğitimi ile meslekî eğitimi ve gelişimi için eğitim materyallerini hazırlamak, eğitim vermek, seminer, sempozyum, konferans, araştırma ve benzeri etkinlikleri ilgili şubeler ile koordine ederek düzenlemek,

4. Personele inceleme sonucunda verilen disiplin ve idari cezaların kayıtları ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,

5. Personel ile ilgili il geneli verilerin sürekli güncellenerek ilgili birimlere ve Bakanlığa bildirilmesini sağlamak,

6. İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 2. DİSİPLİN HUKUK BİRİMİ

1. Disiplin ile ilgili işlemlerin mevzuata uygun şekilde, zamanında yapılmasını ve uygulanmasını sağlamak, 2. 4483 sayılı Kanun uyarınca ildeki memurların ve diğer kamu görevliler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

3. İl disiplin kurulunca verilen kararlarla ilgili yazışmalar yapmak,

4. Müdürlüğe iletilen konularla ilgili inceleme ve soruşturma yapılması, takip edilerek sonuçlandırılması, sonucundan ilgililere bilgi verilmesi,

5. Disiplin işlemleri ile ilgili Bakanlıkla yazışmalarda bulunmak,

6. İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. YATIRIMLAR BİRİMİ

1. Bakanlığın ve bağlı kuruluşların hizmetlerinde kullanılacak binalar için belirlenen ihtiyaç programlarına uygun olarak mühendislik hizmetlerini yürütmek, projelerini hazırlamak veya hazırlatmak,

2. Gerektiğinde Bakanlık ve bağlı kuruluşların inşaatlarının kontrollüğünü yapmak veya yaptırmak,

3. Bakanlığın ihtiyaç duyduğu taşınmazların kamulaştırma işlemlerini yürütmek,

4. İlde Bakanlığın ve bağlı kuruluşların hizmetlerinde kullanılacak binaların ön veya tam proje ile inşaat ihalelerini yapmak ve bu hizmetler için müşavirlik hizmeti satın almak,

5. İlde sağlık yapılarının mimarisini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,

6. İl Sağlık Müdürlüğüne ait taşınmazlara ilişkin işlemleri yürütmek ve koordinasyonunu sağlamak,

7. Bakanlığa ait tesislerin bakım ve onarımları için gerekli olan keşif özetlerinin temini ve zamanında Bakanlığa ulaşmasını sağlamak,

8. Bakanlığa ait taşınmazların envanter kayıtlarının ve icmal cetvellerinin tutulması, her türlü işlemlerinin yürütülmesi ile imar plan tadilat tekliflerine görüş vermek,

9. Yatırım programına teklif edilen projeler için arsa temin edilmesi ve söz konusu taşınmazlarla ilgili gerekli işlemlerin yaptırılması,

10. Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlükleri, TOKİ, İÖİ, YİKOP tarafından yaptırılan sağlık yatırımlarının son kullanıcı kurumlarca teslim alınması süreçlerini koordine etmek, devir teslim işlerini yürütmek,

11. Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünce görevlendirildiği durumlarda kontrollük hizmetlerini yürütmek,

12. Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünce görevlendirildiği durumlarda geçici ve kesin kabul heyetlerinde bulunmak,

13. İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. İDARİ İŞLER BİRİMİ

1. 5018 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, kiralama ve satın alma işlerini yürütmek, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak,

2. Müdürlüğün taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek,

3. Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

 4. İdari işlerle ilgili hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,

5. Bakanlığa ait tesislerin bakım ve onarımları için gerekli olan keşif özetlerinin temini ve zamanında Bakanlığa ulaşmasını sağlamak,

 6. Kuruluşlara ait araç, gereç ve motorlu taşıtlar ile Bakanlığa ait bina, arsa ve tesislerin envanter kayıtlarını tutmak ve bu konuda merkezle işbirliğini sağlamak,

7. Müdürlüğe ait araç, gereç ve motorlu taşıtların envanter kayıtlarını tutmak, planlamak, yürütmek ve bu konuda merkez teşkilat ile işbirliğini sağlamak,

8. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iş ve işlemlerinin koordinasyonunu sağlamak,

9. İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.TAHAKKUK VE MALİ İŞLER BİRİMİ

1. İl düzeyinde malî kaynaklarının geliştirilmesi, etkili ve verimli bir şekilde kullanılması yönünde araştırmalar yapmak veya yaptırmak ve gerekli tedbirleri almak,

2. Mali işlerle ilgili hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,

3. Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşlarının tüketim maddeleri (sarf malzemeleri, yakacak, akaryakıt, vb.) ile tıbbi cihaz, malzeme ve demirbaşların sağlanmasını tek elden planlayarak yürütmek,

4. Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşların yıllık ödenek ihtiyaçlarını belirleyerek bütçe hazırlığı için zamanında Bakanlığa ulaştırılmasını sağlamak,

5. Sağlık kurum ve kuruluşlarına ait taşınır hesaplarının, İl Konsolide Görevlileri ve Taşınır Kayıt Kontrol Yetkililerince doğru olarak zamanında yapılmasını sağlamak,

 6. İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.