T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü ...

Güncelleme Tarihi: 25/12/2017


 İZLEME VE DEĞERLENDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜALI_UNAL.jpg

Ali ÜNAL
İzleme ve Değerlendirme Şube MüdürüBAĞLI BİRİMLER

* İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü Birimi

* Sağlık Bilgi Sistemleri

* Sağlığın Geliştirilmesi

* İzleme ve Değerlendirme Birimi

* Hasta Hakları Birimi

* Basın ve Halkla İlişkiler Birimi

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.İL PERFORMANS VE KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ BİRİMİ


1. İldeki kurum ve kuruluşların, performansa dayalı ek ödeme uygulamalarını takip etmek ve gerektiğinde istatistikleri Bakanlığa ulaştırmak veya ulaştırılmasını sağlamak,

2.İlde memnuniyet anket çalışmalarını koordine etmek, gerektiğinde anketleri yapmak veya yaptırmak; gereği halinde yapılan anketlere ilişkin inceleme ve değerlendirme işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak üzere “anket değerlendirme komisyonu” oluşturmak, 

3. İldeki kurumları “hizmet kalitesi standartları” çerçevesinde değerlendirmek; Yönerge ile belirlenen ölçüt/standartları kurum ve kuruluşlar için takip etmek ve değerlendirmek, 

4. İl Sağlık Müdürü adına kurum ve kuruluşların kalite yönetimi uygulamalarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonu görevini yürütmek, 

5. İldeki kurum ve kuruluşlarda kalite yönetimi uygulamalarının desteklenmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmak, bu konudaki uygulamaların yaygınlaşmasını sağlamak, 

6. Kurum ve kuruluşlardan gelen formları incelemek, değerlendirmek ve Bakanlığa göndermek, 

7. İl genelindeki kurum ve kuruluşların kalite yönetimi uygulamalarındaki gelişmelerini, bilgi ve birikimlerini paylaşmalarını sağlamak üzere toplantılar organize etmek, toplantı raporlarının tutulmasını sağlamak, 

8. Görevleri dâhilinde seminer, konferans gibi etkinliklere katılmak, güncel ve mesleki yayınları izlemek ve ilgili yerlere duyurmak, 

9. Kalite yönetim sistemi çalışmalarına başlayacak diğer kamu sağlık kurumlarına önderlik etmek,                    
10. Başkanlıkça görevlendirilecek Değerlendiricilere gerekli desteği sağlamak ve yapılacak çalışmalara katılmak,

11. İldeki Acil Sağlık Hizmetlerini, “112 Hizmet Kalite Standartları” çerçevesinde değerlendirmek

12. İldeki tüm kurum ve kuruluşların değerlendirme verilerini Kurumsal Performans ve Kalite Web Sistemine girerek başkanlığa iletmek

13.Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme Yönergesi doğrultusunda oluşturulması istenen Komisyonlara katılmak,                                                                                                                                      
14.Koordinatörlük bünyesinde arşiv oluşturmak.                                                                                                                                   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ BİRİMİ

1. Sağlık alanında kullanılan bilişim sistemleri ve iletişim teknolojileri ile ilgili il düzeyinde uygulamaları belirlemek, koordinasyonunu sağlamak,

2. Kullanılan tüm bilişim sistemleri ve iletişim teknolojilerinin Bakanlık standartlarına uygunluğunu denetlemek,

3. İldeki mevcut ve/veya yeni kurulacak sistemlerin Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca işletilen projelere entegrasyonunda rehberlik etmek, izlemek, denetlemek ve raporlamak,

4. İl düzeyinde sağlık durumu ve sağlık hizmetlerine ilişkin veri ve bilgi akışını içeren her türden bilgi sistemleri projelerini yapmak ve yaptırmak,

5. Bakanlık tarafından kurulan sistemlere gönderilecek verilerin, zamanında, doğru ve eksiksiz kaydedilmesi için gerekli, takip, denetim, bildirim ve uyarı işlemlerini yürütmek, veri gönderim süreçlerinde yaşanan teknik problemleri Bakanlığa raporlamak,

6. Bilgi güvenli politikalarını takip, kontrol ve koordine etmek, gerekli eğitimleri düzenlemek, bilgi güvenliği konularında denetleme yapmak,

7. İlde çalışan tüm sağlık personelinin sağlık bilgi sistemleri ve iletişim teknolojileri alanındaki bilgi ve tecrübelerini artırmaya yönelik eğitim faaliyetlerini organize etmek,

8. Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yayımladığı mevzuat hükümlerinin yerine getirilmesini sağlamak ve denetlemek, denetim raporlarını Bakanlığa göndermek,

 9. Bakanlıkça bilişim projeleri hakkında verilecek görev, düzenlenecek eğitim, uzaktan eğitim, toplantı, telekonferans, seminer, çalıştay, sempozyum, kongre vb. etkinliklerde görev alacak personelin il bazında organizasyonunu sağlamak,

10. E-İmza ve mobil imza tedarik, idame ve kullanım süreçlerini organize etmek,

11. Görev alanına giren konulara ilişkin denetimlerde sağlık hizmetleri denetim şubesi/sağlık hizmetleri denetim birimi ile koordineli çalışmak,

12. İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ BİRİMİ


1. Toplumun ve bireyin sağlığı ile ilgili bilgi, farkındalık ve kontrol yeteneklerini artırmak ve bu konuda sorumluluk almalarını ve karar süreçlerine katılımlarını teşvik etmek,

2. Sağlığı doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen faktörlerin ve sosyal belirleyicilerin iyileştirilmesine yardım edecek düzenlemeler yaparak birey sağlığının korunması ve sağlık düzeyinin yükseltilmesine yönelik davranış değişikliği oluşturmak ve sürdürmek,

3. Sağlığın teşviki ve geliştirilmesine yönelik bilimsel çalışmalar yapmak veya yaptırmak, eğitim kurumları ve basın yayın organları aracılığı ile toplumu bilgilendirmek, kampanyalar yapmak veya yaptırmak,

4. Halk sağlığının korunması, geliştirilmesi, hastalık risklerinin azaltılması, önlenmesi, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin daha verimli kullanılabilmesi için uyarıcı, bilgilendirici ve eğitici mahiyette programlar hazırlamak veya hazırlatmak,

5. İl Müdürlüğünün bilgi edinme hizmetlerini yürütmek,

6. Koruyucu, rehabilite edici hizmetler, teşhis ve tedavi metotlarının etkililiği, verimliliği, klinik, etik, sosyal, hukukî, organizasyonel ve ekonomik etkileri konularında değerlendirmeler yapmak veya yaptırmak, kanıta dayalı tıp uygulamaları ve klinik rehberlerin yaygınlaştırılması faaliyetlerini yürütmek,

7. Sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyon takibini yapmak ve kurallara uygun yürütülmesini sağlamak,

8. Görev alanına giren konulara ilişkin denetimlerde sağlık hizmetleri denetim şubesi/sağlık hizmetleri denetim birimi ile koordineli çalışmak,

9. İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ


1- Sağlık hizmetlerinin Bakanlık politikaları ve düzenlemelerine, programlarına stratejik plan ve hedeflerine uygunluğunu izlemek,

2- Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının il teşkilatlarınca sunulan sağlık hizmetlerinin etkinlik, verimlilik ve işlevselliğini izlemek,

3- İl düzeyinde sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşların sağlık hizmetlerinin sunumunu izlemek, değerlendirmek, raporlamak ve gerekli düzeltici önlemlerin alınmasını takip etmek,

4- İlin sağlık düzeyinin yükseltilmesi ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik ihtiyaç duyulan alanlarda araştırmalar yapmak veya yaptırmak,

5- İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneler Birliği ile Halk Sağlığı Müdürlüğü arasında ortak görev ve hizmetler bakımından gerekli koordinasyonu sağlamak,

6- İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.