Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü
T.C. Sağlık Bakanlığı
Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İç Kontrol

Güncelleme Tarihi: 02/02/2018

 İÇ KONTROL SİSTEMİ

 İÇ KONTROLÜN TANIMI VE AMAÇLARI 


İç Kontrolün Tanımı

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
İç Kontrolün Amaçları

 İÇ KONTROL KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR VE ALINAN ONAYLAR

663 sayılı KHK'dan sonra Bakanlığımıza bağlı taşra teşkilatları yeniden belirlendiğinden 31.01.2017 tarih ve 39434888-612 sayılı Müsteşarlık Makamı Onayı ile İç Kontrol Eylem Planı yürürlüğe girmiş olup bu konudaki çalışmalar başlamıştır.

02.12.2003 tarih ve 10775 sayılı Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi ve Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 03.02.2017 tarih ve E.12 sayılı yazısı ile Müdürlüğümüz tarafından İç Kontrol Eylem Planı çalışmaları başlatılmıştır.

İç Kontrol Eylem Planı 2017-2018

  
ETİK KURALLARI


Genel Etik Kuralları

 MEVZUAT


663 Sayılı “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5018 Sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kamu İç Kontrol Uyum Genelgesi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği

 TEŞKİLAT ŞEMASI

11.PNG

İŞ SÜREÇLERİ VE PROSEDÜRLERİ

İzleme Değerlendirme Şube Müdürlüğü İş Akış Süreçleri
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü İş Akış Süreçleri
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü İş Akış Süreçleri
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü İş Akış Süreçleri

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İl Ambulans Komuta Kontrol Başhekimliği
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hukuk İşleri Birimi İş Akış Süreçleri

 GÖREV DAĞILIM ÇİZELGELERİ

İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü Görev Dağılım Çizelgesi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü Görev Dağılım Çizelgesi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü Görev Dağılım Çizelgesi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü Görev Dağılım Çizelgesi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği Görev Dağılım Çizelgesi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hukuk İşleri Birimi Görev Dağılım Çizelgesi